Tokod Falu Helytörténeti Kultúrmisszió

Múltidéző a tokodi tűzoltó egyesületről

Tokodon a 8o7 főből álló lakosságot 1853-ban mindössze „egy 8 akós rézcsövű, de lázopumpájú feckendő” segítette – ha szükség volt rá – a tűzoltásban. 19o1-ben megalakult az Önkéntes Tűzoltó Egylet/egyesület, amelynek Meitner Lajos községi jegyző volt a parancsnoka. Akkor még valószínűleg nem nem tartották nyilván a tűzeseteket. 19o5–től viszont 1949-ig a községházán összesen harminchetet vettek nyilvántartásba. Köztük például:

 

19o5-ben a Szolák féle gazdaság égett le az állatokkal együtt, 1911-ben Pap András /dóka/, György József, Süveges Sándor borospincéje szenvedett tűzkárt 195o korona értékben, l915-ben a templom oltára égett meg, 192l-ben a MÁV Rt. két lakása, és három lakrésze gyulladt ki mozdony-szikrától, a kár 7oo.ooo korona, 1925-ben a Szászvári Kőszénbánya Rt. irodái és műhelyei égtek le, 145 millió korona volt a kár, 1926-ban Pischl Ferencné lakásában keletkezett tűz és a 6 éves gyermeke a füstben megfulladt, az anyagi kár 2 millió korona, a tüzet a gyermek okozta játékával, 183o-ban a Papnevelde erdejében égett le 2 hold tölgycsemete, 1939-ban Stefán József szalmakazalját saját ötéves gyermeke gyújtotta fel…Bizonyára részt vett az oltásokban az egyesület is.

 

Volt szertáruk is, mert 1912-l3-ban a bővítését említik. 1925-ben a Major épület mai Béke utcára néző részén – amely a fényképen jól látszik – kialakított tűzoltó szertárt a község átadta az egyesületnek. Ugyanez év március l5-i egyesületi közgyűlésen, amikor megjelent Meitner Lajos tűzoltó parancsnok őt a közgyűlés résztvevői vigyázzállásban üdvözlik. ”25 évvel ezelőtt tették a fejemre a csákót” -mondja és fiának ifj. Meitner Miklósnak (aki szintén a tokodi községházán dolgozik ) felajánlja a parancsnoki csákót s miután elfogadja azt, megválasztják parancsnoknak.

  1. november 15-én megtartott egyesületi közgyűlésen új alapszabályt fogadnak el és három évre új tisztikart választanak, amelynek összetétele:

 

Elnök Bellus béla főjegyző, Titkár Fentős Ferenc aljegyző, Ellenőr Meitner Lajos bányatisztviselő, Orvos Dr. Juhász Sándor, Ügyész Dr. Berényi Róbert esztergomi ügyvéd, Parancsnok Steiner György kántortanító, Alparancsnok Bendessy Béla adóügyi jegyző, Szakaszparancsnok Tónay Aladár jegyzőgyakornok, Szertáros Zab Sándor földműves, Helyettes szertáros Juhász Károly kőműves.

 

A választmány tagjai: Heinrich Henrik bányafelügyelő, Dr. Toma Imre plébános, Osztás Imre igazgatótanító, Dobis Vilmos kereskedő, Robotka János bíró, Vitéz Pánczél Lajos földműves, Pap Lajos volt bíró, Rankl Márton bányamester, Szabó Vilmos mészáros.

 

A pénztár – vizsgálóbizottság tagjai: Farkas János földműves, Mihalik Sándor kereskedő, Dankó Mihály tanító.

194o-ben elkészül a légoltalmi tűzfigyelő torony. 1947 márciusában Seres Sándor a parancsnok, a szertáros Pap Sándor. A tűzoltók: Bakai Ferenc, Juhász László, Márkus Ferenc, Pap Gellért, Pál Péter, Robotka Imre, Szabó János, Simon István, Pap Antal, Pánczél Sándor, Stefán Máté, Molnár Ferenc, Robotka István, Herhoffer László, Pap Máté, Pánczél Máté, Robotka Ferenc, Kalácska Lajos. Még 1947-ben Seres Sándor lemond és míg Muszela János nem jön haza a hadifogságból, addig Pap Sándort bízzák meg a parancsnoki teendők ellátásával.

 

1948-49-ben új tűzoltó szertárt – benne rendőrpihenőt – épít a község Uhrini Kovács József tervei alapján a Rákóczi Ferenc utcában, a kivitelező Schrek Jakab táti kőműves. Olvassuk együtt építési naplójának nyitó oldalát.

 

Építési napló

 

„tűzoltó szertár és rendőrpihenő építéséről. Tokod.

 

Tokod község elöljáróságának megbízásából a mai napon kezdem meg Isten nevében az építkezést és ígérem, hogy jó és becsületes munkát végezve kitűzött időre befejezem.

 

Tokod, 1948 XI.hó 29.- én. Schrek Jakab Képesített kőművesmester Tát. Esztergom M.

 

Mécs István Jegyző

 

A község körbélyegző lenyomata

 

Földesi János Bíró

 

Kovács József Építőmester

 

Tervező, építési ellenőr„

 

1949-ben már Muszela János a tűzoltó parancsnok, havi bére 3ol forint. Az önkéntes tűzoltók létszáma 22. Ruhájuk: posztózubbony, posztónadrág, derékszíj, ing, posztóköpeny, posztósapka. Felszerelésük: mászóöv, balta, 25 m. mászókötél. Az 195o-ben felvett leltár jó felszereltséget tükröz. Nyári időszakban tűzfigyelő szolgálatot tartanak. 1951-ben már 5l az önkéntes tűzoltók száma. A történteket, végzett munkájukat tűzszolgálati és működési naplóban rögzítik. Például: erdőtűz a csolnoki határban 1957-ben, l976-ban tűz a Miklós-berekben, a Hegyeskő oldalán, fenyvesben a Gete lejtőjén.

1957-ben a tűzoltó parancsnok Márkus Ferenc, 196o-ban Pál István, őt követte Papp Rudolf, 1975-ben Holencsik Hugó, 1979-ben az egyesület elnöke Jung István, az ifjúsági csapat parancsnoka Fábián Zoltán.

 

198o-ban az egyesület létszáma 29 fő, és a felnőttek mellett működik egy 8 fős úttörő csoport, 6 fős ifi csoport és egy 7 fős leány csoport. Az önkéntes tűzoltók már a korábbi évtizedekben is igyekeztek megismertetni a fiatalokat, sőt a 13-14 éves gyermekeket is tevékenységükkel. 1952-ben például a 2l fő tűzoltó mellett 13 fős úttörő tűzoltó csoport működött az alábbi összetételben: Reményi László, Csákvári Mihály, Czompál Lajos, Zicsi Kálmán, Dávid Lajos, Móczár Béla, Papp János, Balázs János, Robotka József, Bitter László, Vigh Béla, Pál János, Tállai Károly. Így volt a 6o-as években is.

1999-ben az önkéntes tűzoltó egyesületet a helyi önkormányzat feloszlatta, megszüntette.

 

/ Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Esztergomi járási főjegyző, valamint Tokod
Község iratai. /

 

 

Soós Rezsőné Bagosi Éva